RĪGAS NĀRAS pie Latvijas Nacionālās Operas Strūklakas. RIGA MERMAIDS. РИЖСКИЕ РУСАЛКИ

1.800,00

In stock

“RĪGAS NĀRAS” pie Latvijas Nacionālās Operas Strūklakas. «RIGA MERMAIDS». «РИЖСКИЕ РУСАЛКИ».  https://dags.lv/2022/05/24/rigas-naras-pie-latvijas-nacionalas-operas-struklakas-riga-mermaids-рижские-русалки/

Dags Vidulejs ©️www.Dags.lv 90x120cm

 eļļa/ linu audekls/ koka apakšrāmis

 -2500 eiro

 2008. gada uzmetums Pēc Antonīna Dvoržāka operas “Nāra” pirmizrādes iespaidiem https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Nāra jeb vārava ir mitoloģiska būtne, kas mīt ūdenī. Mākslā tā tiek attēlota kā skaista sieviete ar zivs asti.

 Dāgs Vidulejs ©️.

 www.Dags.lv 90x120cm

 eļļa/ linu audekls/ koka apakšrāmis

 -2500 eiro

Tēvs dzejnieks Valdis Rūja strādāja par Operas Teātra direktoru. Tāpēc bērnības pirmās atmiņas ir par teātra burvībām. Sarkanie samta krēsli uz kuriem netiek uzrāpties, direktora ložas apmale, šņaukāšanās un burbuļošana skatītāju zālē gaidot zvanu. Orķestra bedres bezdibenis ar dārdoņu, garas skaistas kājas baleta puantes uz purngaliem un dibentiņi no apakšas, noberzta dēļu grīda vingrinājumu telpā aiz klavierēm, bufetes kāpnes uz pagrabu un stāvgaldi ar gardumiem. Kā arī dzīvā čalojošā visu nakti operas strūklakas Nāra, kas vilina uz melno kanāla akaci mēness gaismā, pēc izrādes cauri parkiem dodoties mājās uz Zaubes ielu, ar lielo tēti pie rokas.

2008 gadā pēc Dvoržāka operas “NĀRA” pirmizrādes iespaidiem skaistākajā Rīgas parkā tapa tušas zīmējums, aizsēžoties ar akvareļu papīra bloku līdz rītam. Sēžot siltā zālītē, kur starp puķēm varēja atrast smaržojošu mežģīņu veļu. No Vecrīgas nakts klubiem, tad vēl pavisam brīvās nakts tauriņu meitenes vilināja uz parka ceriņu krūmiem Rīgā par daudz iereibušos ziemeļu zemju piedzīvojumu meklētājus. Taču strūklakas un Dvoržāka Nāra pārvērta meitenes maģiskās laumās un sirēnās, kas vilina noklīdušus romantiķus ar mīlas sirdsmokām uz kanālu uz atpestījošo dzelmi un aizmirstību Nāru apkampieniem.

2021 gada mistiskās komendanta stundas laikā, netiekot līdz mājām, garām policijas soda patruļām, pavadot nakti zem parka garajiem vītolu matiem, vizuļojoši zilajā smaragda gaismā, zem Basteja kanāla tiltiņa, atkal uzvēdīja Nāru un bebru čaboņa un nakts rosība, pie tumsas pieradot, piķa ēnās saskatot mošķus un vīganas.

 «2022 gadā pēc katastrofālām izmaiņām pārvaldes sistēmā, pēc kara sākuma, globālās sasalšanas, radiācijas līmeņa paaugstinājumiem, vardarbīgiem cilvēku tiesību ierobežojumiem, sākās dīvainas lietas. Pēc aculiecinieku nostāstiem no kanāliem, upēm, strūklakām un akām, sākušas parādīties dīvaini burvīgas jaunavas. Kas vilinājušās  sev līdz vientulīgus domātājus, kuri meklējuši patvērumu no uzmācīgajām nebūšanām.  Presē parādījās daudz bezvēsts pazudušo.  Vai caur šiem ūdenstilpņu portāliem uz citu dimensiju izdevās pārvietoties, par to nav ticamu ziņu.

 Civilizācijas attīstības strupceļš piespieda, ka cilvēkiem ir jābūt amfībiem radījumiem.  Abiniekiem, kas dzīvo gan uz sauszemes, gan ūdenī. Ja sēdi uz dīķa malas, tad kopā saaugošās kājas nav redzamas.  Un žaunas atveras viegli.  Un, lai aizvērtu žaunas, sen bija laiks cilvēkiem.  Neteikt pašsaprotamas lietas, bet runāt ar ķermeni un domāt darbos.»

—————————

“RIGAS MERMAIDS” at the Latvian National Opera Fountain. Dags Vidulejs © ️

  www.Dags.lv 90x120cm

  oil / linen canvas / wooden subframe

  -2500 euros

  Sketch of 2008 According to the impressions of the premiere of Antonin Dvorak’s opera “Mermaid” https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Mermaid is a mythological creature that lives in water.  In art, she is depicted as a beautiful woman with a fish tail.

  Dāg Viduleejs © ️.

  www.Dags.lv 90x120cm

  oil / linen canvas / wooden subframe

  -2500 euros

Father, the poet Valdis Rūja, worked as the director of the Opera House. That is why the first memories of childhood are about the magic of theater. Red velvet chairs you can’t climb on, the director’s lodge edging, sniffing and bubbling in the auditorium waiting for a call. The abyss of an orchestra pit with a rumble, long beautiful legs in ballet puantes on the toes, and a skirt like an umbrella and bottoms from below, a rubbed plank floor in the exercise room behind the piano, a buffet staircase to the basement and a standing table with delicacies. As well as the live all night opera fountain Nāra, who seduces on the black canal in the moonlight, after the show, going home through the parks to Zaubes Street, with her big dad at hand.

In 2008, after the premiere of Dvořák’s opera “NĀRA”, an ink drawing was made in the most beautiful park in Riga, sitting on a block of watercolor paper until morning. Sitting in a warm grass, where you could find fragrant lace linen among the flowers. From the nightclubs of Old Riga, the girls who were still completely free at night lured the lilac bushes of the park in Riga to the much intoxicated seekers of the northern lands. However, the fountains and Dvořák’s Mermaid have turned the girl into magical fairies and mermaids, who lure stray romantics with love hearts to the canal to the redeeming heart and forgetfulness to Mermaid’s embrace.

During the mystical curfew of 2021, when not coming home, past police punishment patrols, spending the night under the park’s long willow hair, glistening in the blue emerald light, under the Basteja canal bridge, the Mermaid and the Beaver roared again seeing mosquitoes and wiggles.

  «In 2022, after a catastrophic change in the system of government, after the start of the war, global freezing, rising radiation levels, violent restrictions on human rights, strange things began.  According to eyewitness accounts from the canals, rivers, fountains and wells, strangely charming virgins have begun to appear.  Who have seduced lonely thinkers who have sought refuge from their harassing absences.  Many missing people appeared in the press.  There is no reliable information about whether it was possible to move to another dimension through these water portal portals.

  The stalemate in the development of civilization forced people to be amphibious creatures.  For amphibians living both on land and in water.  If you are sitting on the edge of a pond, your feet are not visible.  And the gills open easily.  And it was a long time before people closed their gills.  Not to take for granted, but to talk to the body and think in action.»

————————

Фонтан ««РИЖСКИЕ РУСАЛКИ» у Латвийской национальной оперы. Дагс Видулейс © ️

  www.Dags.lv 90×120см

  масло / льняной холст / деревянный подрамник

  -2500 евро

  Эскиз 2008 г. По впечатлениям от премьеры оперы Антонина Дворжака «Русалка» https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Русалка – мифологическое существо, живущее в воде.  В искусстве ее изображают красивой женщиной с рыбьим хвостом.

Oтец, поэт Валдис Руя, работал директором Оперного театра. Именно поэтому первые воспоминания детства связаны с магией театра. Красные бархатные стулья, на которые нельзя залезть, перила директорской ложы, брыкается, и булькает в зрительном зале в ожидании первого звонка. Бездна оркестровой ямы с грохотом, длинные красивые ноги в балетках на носочках и юбкой как зонтиком рядом с попкой снизу, натертый дощатый пол в тренажерном зале за роялем, буфетная лестница в подвал и стоячий стол с деликатесами. А также живой всю ночь оперный фонтан Нара, которая соблазняет на черном канале в лунном свете, после спектакля идет домой через парки на улицу Заубес со своим большим папой под рукой.

В 2008 году, после премьеры оперы Дворжака «Русалка», в самом красивом парке Риги был сделан рисунок тушью, до утра просидев с листом акварельной бумаги. Сидя в теплой траве, где среди цветов можно было найти ароматное кружевное белье. Из ночных клубов Старой Риги еще совершенно свободные по ночам девушки манили в кусты сирени рижского парка, сильно опьяневших искателей из северных земель. Однако фонтаны и Русалка Дворжака превратили девушек в волшебных фей и русалок, которые манят заблудших романтиков с любящими сердцами на канал к искупительному сердцу и забвением в объятия Русалочки.

Во время мистического комендантского часа 2021 года, опаздывая домой, мимо полицейских штрафных патрулей, ночуя под длинными ивовыми волосами парка, сверкающими в голубом изумрудном свете, под мостом канала Бастейа, в темноте наблюдая комаров и вертлявок.

  «В 2022 г. после катастрофического изменения системы государственного управления, после начала войны, глобальных заморозков, повышения уровня радиации, насильственных ограничений прав человека начались странные вещи.  По свидетельствам очевидцев из каналов, рек, фонтанов и колодцев стали появляться странно очаровательные девы.  Которые соблазняли одиноких мыслителей, искавших убежища от их мучительного отсутствия.  В прессе появилось много пропавших без вести.  Нет достоверной информации о том, можно ли было перейти в другое измерение через эти водные порталы-порталы.

  Тупик в развитии цивилизации заставил людей быть амфибийными существами.  Для земноводных, обитающих как на суше, так и в воде.  Если вы сидите на краю пруда, ваши ноги не видны.  И жабры открываются легко.  И прошло много времени, прежде чем люди закрыли свои жабры.  Не принимать как должное, а говорить с телом и думать в действии.»

Additional information

Weight 5,0 kg
color

cool, underwater color

Color

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU

RIGA MERMAIDS. RĪGAS NĀRAS. РИЖСКИЕ РУСАЛКИ Dags Vidulejs ©️www.Dags.lv

RĪGAS NĀRAS pie Latvijas Nacionālās Operas Strūklakas. RIGA MERMAIDS. РИЖСКИЕ РУСАЛКИ

1.800,00

Add to Cart