‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines

4.900,00

In stock

1. ‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines

‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines


  1. ‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines. The Lancet. Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02465-5/fulltext Finally. The resulting extensive study commissioned by the ideological driver of the process of implementing the new norms for the past three years, the “Bill and Melinda Gates Foundation”: “The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines”
  1. 2. medRxiv www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1 Conclusions This study demonstrated that natural immunity confers longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization caused by the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity

 

  1. academic.oup.com/cid/article/75/1/e545/6563799?login=false
  2. Dabiski iegūtā imunitāte nodrošina spēcīgāku aizsardzību pret infekcijām un simptomātiskām slimībām, ko izraisa SARS-CoV-2 Delta variants, salīdzinot ar BNT162b2 2 devu vakcīnas izraisīto imunitāti.
  3. GATHER . Guidelines for Accurate and Transparent Health Estimates Reporting

Homepage

 

4. childrenshealthdefense.org/defender/covid-infection-natural-immunity-superior/ The Defender Children’s Health Defense’s 

5. SARS-CoV-2—The Role of Natural Immunity: A Narrative Review www.mdpi.com/2077-0383/11/21/6272

6. The unintended consequences of COVID-19 vaccine policy: why mandates, passports and restrictions may cause more harm than good gh.bmj.com/content/7/5/e008684

7. The unintended consequences of COVID-19 vaccine policy: why mandates, passports and restrictions may cause more harm than good

 

8. Notably, the immunity acquired from infection did appear to wane more slowly than the immunity from two doses of an mRNA vaccine, said the senior study author, Dr. Christopher Murray, the director of the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington. www.nbcnews.com/health/health-news/natural-immunity-protective-covid-vaccine-severe-illness-rcna71027

 

 

9. Prior COVID infection more protective than vaccination during Delta surge -U.S. study prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19

 

 

Who will be responsible for the victims of people’s lives, lost businesses and mutilated psyches of the coercive actions of the authorities, succumbing to the blackmail of the masters of the WEF Forum and the World Health Organization? Will the heads of national governments personally and officials of the ruling coalition be held accountable before the court for deliberate dishonest behavior in arbitrarily suspending the observance of human rights norms? Who is able to demand responsibility from the owners of the world money system and farm business for the attempt to dismantle the world constitutional order with fraud, pressure and delusions? Who has the right to accuse the violent implementation of the program developed by the central bank that has brought profit to trillionaires, in the last three years, under the pretext of imposing unjustified medical coercive measures?

Kurš atbildēs par varas piespiedu darbības cilvēku dzīvību upuriem, zaudētiem biznesiem un sakropļotajām psihikām, pakļaujoties WEF foruma un pasaules veselības organizācijas saimnieku šantāžai? Vai valstu valdību vadītāji personīgi un valdošās koalīcijas amatpersonas nesīs atbildību tiesas priekšā par apzinātu negodprātīgu rīcību patvaļīgi apturot cilvēku tiesību normu ievērošanu? Kas spējīgs prasīt atbildību pasaules naudas sistēmas un farmbiznesa īpašniekiem par pasaules konstitucionālās kārtības demontāžas mēģnājumu ar viltu, spaidiem un maldiem? Kas tiesīgs apsūdzēt centr bankas izstrādātās  triljonāriem peļņu atnesušās programmas vardarbīgu ieviešanu, pēdējo trīs gadu laikā, aizbildinoties ar nepamatotu medicīnisku piespiedu mēru uzspiešanu?

Кто ответит за жертвы жизней людей, потерянный бизнес и изуродованную психику силовых действий властей, поддавшихся на шантаж хозяев Форума ВЭФ и Всемирной организации здравоохранения? Будут ли привлечены к ответственности перед судом главы национальных правительств и должностные лица правящей коалиции за заведомо недобросовестное поведение по произвольному приостановлению соблюдения норм прав человека? Кто способен требовать от владельцев мировой денежной системы и аграрного бизнеса ответственности за попытку демонтажа мирового конституционного строя путем мошенничества, давления и заблуждений? Кто имеет право обвинять в насильственной реализации разработанной центробанком программы, приносящей прибыль триллионарам, в последние три года под предлогом применения необоснованных медицинских принудительных мер?

Qui sera responsable des victimes de vies humaines, d’entreprises perdues et de psychismes mutilés des actions coercitives des autorités, succombant au chantage des maîtres du Forum WEF et de l’Organisation mondiale de la santé ? Les chefs des gouvernements nationaux personnellement et les responsables de la coalition au pouvoir seront-ils tenus responsables devant le tribunal pour un comportement délibérément malhonnête en suspendant arbitrairement le respect des normes relatives aux droits de l’homme ? Qui est en mesure d’exiger la responsabilité des propriétaires du système monétaire mondial et des entreprises agricoles pour la tentative de démantèlement de l’ordre constitutionnel mondial par la fraude, la pression et les illusions ? Qui a le droit d’accuser la mise en œuvre violente du programme élaboré par la banque centrale qui a fait profiter des trillionnaires, au cours des trois dernières années, sous prétexte d’imposer des mesures coercitives médicales injustifiées ?

Wer wird für die Opfer von Menschenleben, verlorenen Geschäften und verstümmelten Psychen der Zwangsmaßnahmen der Behörden verantwortlich sein, die der Erpressung der Herren des WEF-Forums und der Weltgesundheitsorganisation erliegen? Werden die nationalen Regierungschefs persönlich und die Beamten der Regierungskoalition vor Gericht für vorsätzliches unehrliches Verhalten bei der willkürlichen Aussetzung der Einhaltung von Menschenrechtsnormen zur Rechenschaft gezogen? Wer kann von den Eigentümern des Weltgeldsystems und des Farmbusiness die Verantwortung für den Versuch fordern, die Weltverfassungsordnung mit Betrug, Druck und Wahn zu demontieren? Wer hat das Recht, die gewaltsame Umsetzung des von der Zentralbank entwickelten Programms, das Billionären Profit gebracht hat, in den letzten drei Jahren unter dem Vorwand der Verhängung ungerechtfertigter medizinischer Zwangsmaßnahmen anzuklagen?

¿Quiénes serán los responsables de las víctimas de la vida de las personas, negocios perdidos y psiques mutilados de las acciones coercitivas de las autoridades, sucumbiendo al chantaje de los maestros del Foro WEF y la Organización Mundial de la Salud? ¿Se responsabilizará personalmente ante los tribunales a los jefes de los gobiernos nacionales ya los funcionarios de la coalición gobernante por conducta deliberada y deshonesta al suspender arbitrariamente la observancia de las normas de derechos humanos? ¿Quién es capaz de exigir responsabilidad a los dueños del sistema monetario mundial y del negocio agrícola por el intento de desmantelar el orden constitucional mundial con fraude, presión y engaños? ¿Quién tiene derecho a acusar la implementación violenta del programa desarrollado por el banco central que ha enriquecido a los trillonarios, en los últimos tres años, bajo el pretexto de imponer medidas coercitivas médicas injustificadas?

屈服于世界经济论坛和世界卫生组织主宰者的胁迫下,当局的强制性行为造成的人民生命损失、企业损失和精神分裂,谁来负责? 各国政府首脑和执政联盟的官员是否会因蓄意不诚实的行为任意中止遵守人权规范而在法庭上被追究责任? 谁能够要求世界货币体系和农业企业的所有者对企图用欺诈、压力和妄想破坏世界宪政秩序的行为负责? 谁有权利指责过去三年央行以实施不合理的医疗强制措施为借口,暴力实施为亿万富翁带来利润的计划?

 

1. ‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines

William Henry Gates III https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates. Could it really be that one person alone can do so much work for humanity? Alone at Event 201, he instructs how the leaders of the countries will be forced to act. Together with Mr. Klaus Schwab, he is the co-chairman of the WEF Forum. He himself also pays for the “World Health Organization” structure, which, after a worldwide pandemic agreement, forces national sovereign states to implement the mandatory norms of state of emergency management, during which a totalitarian order operates for a period determined by the WHO. He himself develops “Agenda 2030”, how the leaders of national states should change the entire formation of world society, how the fourth industrial revolution should be carried out. Alone is the largest owner of land areas. He selflessly is the world’s main ideologue about global warming and the need for long-term depopulation due to land scarcity. He himself pays for the research of groups of scientists on new viruses. He himself is also the owner of patents in the fight against viruses. He himself is a beneficiary of the vaccine manufacturers’ farm business. He himself conducts and honestly publishes in the final debunking results about the harmfulness of forced worldwide measures. He himself is the owner of genetically modified feed production. He is also the most well-known expert against natural agriculture. As reported by the world’s information media belonging to the same clan of families that own the money system, there is no conflict of interest, acting for the benefit of a narrow cabal of trillionaires is just a conspiracy theory. Shouldn’t the Nobel Prize have been awarded to Mr. William Henry Gates III long ago? Just in which category? Is the Nobel Prize in Physiology or Medicine, the Nobel Peace Prize? Or perhaps for success on the Forbes list of the richest people? Or about the merits of the main public ideologue and propagandist in solving the issues of the economic growth of the trillionaires of the owners of the world monetary system with peculiar genius Predictor-corrector control methods https://en.wikipedia.org/wiki/Predictor–corrector_method ? Nobel Glory! Memorial Prize in Economic Sciences 2020-2022 https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences William Henry Gates III

Viljams Henrijs Geitss III https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates. Vai tā tiešām varētu būt, ka viens cilvēks pats tik daudz darbu spēj paveikt cilvēcei? Viens pats pasākumā “Event 201” instruē, kā būs spiesti rīkoties valstu vadītāji. Kopā ar Misteru Klausu Švābu, pats ir WEF foruma llīdzvadītājs. Viņš pats arī apmaksā struktūru “Pasaules Veselības Organizācija”, kas pēc vispasaules pandēmiskās vienošanās piespiež nacionālās suverēnās valstis ieviest ārkārtas stāvokļa pārvaldes obligātās normas, kuru laikā darbojas totalitāra kārtība uz WHO noteikto laiku.  Pats izstrādā “Agenda 2030”, kā nacionālo valstu vadītājiem jāizmaina visa pasaules sabiedrības formācija,  kā jāveic ceturtā industriālā revolūcija.  Pats ir lielākais zemes platību īpašnieks. Viņš pašaizliedzīgi pats ir galvenais pasaules ideologs par globālo sasilšanu un depopulācijas nepieciešamību ilgtermiņā, dēļ zemes trūkuma. Viņš pats apmaksā zinātnieku grupu pētījumus par jauniem vīrusiem. Viņš pats ir arī patentu īpašnieks cīņā pret vīrusiem. Viņš pats ir beneficiārs vakcīnražotāju farmbiznesā. Viņš pats veic un godīgi publicē finālā atmaskojošus rezultātus par piespiedu vispasaules mēru kaitīgumu. Viņš pats ir genetically modified feed ražošanas īpašnieks. Viņa personā iemiesojas arī pazīstamākais eksperts pretiniekiem dabiskai lauksaimniecībai. Kā ziņo, tam pašam naudas sistēmas īpašnieku ģimeņu klanam piederošie pasaules informatīvie mēdiji, interešu konflikta nav, darbošanās triljonāru šaurā loka katreļa labā ir tikai sazvērestības teorija. Vai sen nebūtu jāpieškir Nobeļa  prēmiju misteram Viljams Henrijs Geitss III? Tikai kurā kategorijā? Vai Nobel Prize in Physiology or Medicine, Nobel Peace Prize? Vai varbūt tomēr par panākumiem Forbes bagātāko cilvēku sarakstā? Jeb par galvenā publiskā ideologa un propagandista nopelniem risinot savu pasaules naudas sistēmas saimnieku triljonāru ekonomiskās izaugsmes jautājumus ar savdabīgām ģeniālām Predictor-corrector control method https://en.wikipedia.org/wiki/Predictor–corrector_method ? Nobel Slava! Memorial Prize in Economic Sciences 2020-2022 https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences Viljams Henrijs Geitss III

Уильям Генри Гейтс III https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates. Неужели один человек может сделать так много для человечества? В одиночестве на Событии 201 он инструктирует, как будут вынуждены действовать лидеры стран. Вместе с г. Клаус Шваб, он же сопредседатель Форума ВЭФ. Он же сам платит за структуру «Всемирной организации здравоохранения», которая после всемирного соглашения о пандемии вынуждает национальные суверенные государства выполнять обязательные нормы управления чрезвычайным положением, во время которого действует тоталитарный порядок на срок, определенный ВОЗ. Он сам разрабатывает «Повестку дня 2030», как лидеры национальных государств должны изменить всю формацию мирового общества, как должна быть осуществлена ​​четвертая промышленная революция.Сам является крупнейшим владельцем земельных участков. Он самозабвенно является главным в мире идеологом глобального потепления и необходимости долгосрочной депопуляции из-за нехватки земли. Он сам оплачивает исследования групп ученых по новым вирусам. Он сам также является обладателем патентов в области борьбы с вирусами. Он сам является бенефициаром фермерского бизнеса производителей вакцин. Он сам проводит и честно публикует в финале результаты развенчания пагубности принудительных всемирных мер. Он сам является владельцем производства генетически модифицированных кормов. Он также является самым известным экспертом против натурального земледелия. Как сообщают мировые информационные СМИ, принадлежащие к тому же клану семей, которые владеют денежной системой, конфликта интересов нет, действия в интересах узкой клики триллионеров — всего лишь теория заговора. Не следовало ли присудить Нобелевскую премию г. Уильям Генри Гейтс III давно? Только в какой категории? Является ли Нобелевская премия по физиологии и медицине Нобелевской премией мира? Или, может быть, за успех в списке богатейших людей Forbes? Или о заслугах главного общественного идеолога и пропагандиста в решении вопросов экономического роста триллионеров владельцев мировой валютной системы со свойственной гениальностью предиктором-корректором методов управления https://en.wikipedia.org/wiki/Predictor-corrector_method ? Нобелевская слава! Мемориальная премия в области экономических наук 2020–2022 гг. https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences Уильям Генри Гейтс III

William Henry Gates III https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates. Se pourrait-il vraiment qu’une seule personne puisse faire autant de travail pour l’humanité ? Seul à l’événement 201, il explique comment les dirigeants des pays seront contraints d’agir. Avec M. Klaus Schwab, il est co-président du Forum WEF. Il paie également lui-même la structure “Organisation mondiale de la santé”, qui, après un accord mondial sur la pandémie, oblige les États souverains nationaux à mettre en œuvre les normes obligatoires de gestion de l’état d’urgence, pendant lesquelles un ordre totalitaire opère pendant une période déterminée par l’OMS. Il développe lui-même “l’Agenda 2030”, comment les dirigeants des États nationaux devraient changer toute la formation de la société mondiale, comment la quatrième révolution industrielle devrait être réalisée. Alone est le plus grand propriétaire de terrains. Il est désintéressé le principal idéologue du monde sur le réchauffement climatique et la nécessité d’un dépeuplement à long terme en raison de la rareté des terres. Il paie lui-même les recherches de groupes de scientifiques sur de nouveaux virus. Lui-même est également titulaire de brevets dans la lutte contre les virus. Il est lui-même bénéficiaire de l’exploitation agricole des fabricants de vaccins. Il dirige lui-même et publie honnêtement dans les résultats finaux de démystification sur la nocivité des mesures mondiales forcées. Il est lui-même propriétaire de la production d’aliments génétiquement modifiés. Il est aussi l’expert le plus connu contre l’agriculture naturelle. Comme le rapportent les médias d’information du monde entier appartenant au même clan de familles qui possèdent le système monétaire, il n’y a pas de conflit d’intérêts, agir au profit d’une petite cabale de trillionnaires n’est qu’une théorie du complot. Le prix Nobel n’aurait-il pas dû être décerné à M. William Henry Gates III il y a longtemps ? Juste dans quelle catégorie ? Le prix Nobel de physiologie ou de médecine est-il le prix Nobel de la paix ? Ou peut-être pour le succès sur la liste Forbes des personnes les plus riches ? Ou sur les mérites du principal idéologue public et propagandiste dans la résolution des problèmes de croissance économique des trillionnaires des propriétaires du système monétaire mondial avec un génie particulier Méthodes de contrôle prédicteur-correcteur https://en.wikipedia.org/wiki/ Méthode_prédicteur-correcteur ? Nobel de gloire ! Prix commémoratif en sciences économiques 2020-2022 https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences William Henry Gates III

William Henry Gates III https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates. Könnte es wirklich sein, dass eine Person allein so viel Arbeit für die Menschheit leisten kann? Allein bei Event 201 weist er an, wie die Führer der Länder zum Handeln gezwungen werden. Zusammen mit Herrn Klaus Schwab ist er Co-Vorsitzender des WEF Forums. Er selbst zahlt auch für die Struktur der „Weltgesundheitsorganisation“, die nach einem weltweiten Pandemieabkommen die nationalen souveränen Staaten dazu zwingt, die verbindlichen Normen des Ausnahmezustandsmanagements umzusetzen, während dessen eine totalitäre Ordnung für einen von der WHO festgelegten Zeitraum operiert. Er selbst entwickelt die „Agenda 2030“, wie die Führer der Nationalstaaten die gesamte Gestaltung der Weltgesellschaft verändern, wie die vierte industrielle Revolution durchgeführt werden soll. Alleine ist der größte Eigentümer von Landflächen. Er ist selbstlos der weltweit führende Ideologe über die globale Erwärmung und die Notwendigkeit einer langfristigen Entvölkerung aufgrund von Landknappheit. Er selbst bezahlt die Forschung von Wissenschaftlergruppen an neuen Viren. Er selbst ist auch Inhaber von Patenten im Kampf gegen Viren. Er selbst ist Nutznießer des Farmgeschäfts der Impfstoffhersteller. Er selbst führt und veröffentlicht ehrlich im Endergebnis Entlarvungsergebnisse über die Schädlichkeit weltweit erzwungener Maßnahmen. Er selbst ist Inhaber einer gentechnisch veränderten Futtermittelproduktion. Er ist auch der bekannteste Experte gegen die natürliche Landwirtschaft. Wie die Informationsmedien der Welt berichten, die demselben Clan von Familien angehören, denen das Geldsystem gehört, gibt es keinen Interessenkonflikt, das Handeln zugunsten einer engen Kabale von Billionären ist nur eine Verschwörungstheorie. Hätte William Henry Gates III nicht längst der Nobelpreis zuerkannt werden sollen? Nur in welcher Kategorie? Ist der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin der Friedensnobelpreis? Oder vielleicht für den Erfolg auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen? Oder über die Verdienste des wichtigsten öffentlichen Ideologen und Propagandisten bei der Lösung der Probleme des Wirtschaftswachstums der Billionäre der Eigentümer des Weltwährungssystems mit eigentümlichen genialen Predictor-Corrector-Kontrollmethoden https://en.wikipedia.org/wiki/ Prädiktor–Korrekturmethode ? Nobelpreis! Memorial Prize in Economic Sciences 2020-2022 https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences William Henry Gates III

William Henry Gates III https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates. ¿Será realmente que una sola persona puede hacer tanto trabajo por la humanidad? Solo en el Evento 201, instruye cómo los líderes de los países se verán obligados a actuar. Junto con el Sr. Klaus Schwab, es copresidente del Foro WEF. Él mismo también paga la estructura de la “Organización Mundial de la Salud”, que, tras un acuerdo mundial de pandemia, obliga a los estados soberanos nacionales a implementar las normas obligatorias de manejo del estado de emergencia, durante el cual opera un orden totalitario por un período determinado por la OMS. Él mismo desarrolla la “Agenda 2030”, cómo los líderes de los estados nacionales deben cambiar toda la formación de la sociedad mundial, cómo debe llevarse a cabo la cuarta revolución industrial. El es el mayor propietario de terrenos. Es desinteresadamente el principal ideólogo mundial sobre el calentamiento global y la necesidad de una despoblación a largo plazo debido a la escasez de tierras. Él mismo paga la investigación de grupos de científicos sobre nuevos virus. Él mismo también es propietario de patentes en la lucha contra los virus. Él mismo es un beneficiario del negocio agrícola de los fabricantes de vacunas. Él mismo conduce y publica honestamente en los resultados finales de desacreditación sobre la nocividad de las medidas forzadas en todo el mundo.Él mismo es el dueño de la producción de alimentos modificados genéticamente. También es el más conocido experto contra la agricultura natural. Según lo informado por los medios de información del mundo pertenecientes al mismo clan de familias propietarias del sistema monetario, no hay conflicto de intereses, actuar en beneficio de una estrecha camarilla de trillonarios es solo una teoría de la conspiración. ¿No debería haber sido otorgado el Premio Nobel al Sr. William Henry Gates III hace mucho tiempo? ¿En qué categoría? ¿El Premio Nobel de Fisiología o Medicina es el Premio Nobel de la Paz? ¿O tal vez por tener éxito en la lista de Forbes de las personas más ricas? O sobre los méritos del principal ideólogo y propagandista público para resolver los problemas del crecimiento económico de los trillonarios de los dueños del sistema monetario mundial con métodos de control predictor-corrector de genio peculiar https://en.wikipedia.org/wiki/Predictor–corrector_method ? ¡Gloria Nobel! Premio Memorial de Ciencias Económicas 2020-2022 https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences William Henry Gates III

威廉·亨利·盖茨三世 https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates。 难道真的是一个人就能为人类做这么多事吗? 他独自在活动 201 中指导各国领导人将如何被迫采取行动。 他与 Klaus Schwab 先生一起担任世界经济论坛论坛的联合主席。 他本人还为“世界卫生组织”结构买单,该结构在达成全球大流行病协议后,迫使国家主权国家实施紧急状态管理的强制性规范,在此期间,极权主义秩序在世界卫生组织确定的期限内运作。 他自己制定了《2030年议程》,各国领导人应该如何改变整个世界社会的格局,第四次工业革命应该如何进行。 单独是土地面积的最大所有者。 他无私地是世界上关于全球变暖和由于土地稀缺需要长期人口减少的主要理论家。 他自己支付了科学家小组对新病毒的研究费用。 他本人也是抗击病毒专利的拥有者。 他本人就是疫苗制造商农场业务的受益者。 他亲自进行并诚实地公布了关于强制性全球措施的危害性的最终揭穿结果。 他本人是转基因饲料生产的所有者。 他也是最著名的反对自然农业的专家。 正如全球同属一家拥有货币体系的信息媒体所报道的那样,不存在利益冲突,为少数万亿富翁谋取利益只是一种阴谋论。 诺贝尔奖不应该早就颁给威廉·亨利·盖茨三世先生了吗? 只是属于哪个类别? 诺贝尔生理学或医学奖是诺贝尔和平奖吗? 或者可能是为了在福布斯富豪榜上取得成功? 或者关于主要公共理论家和宣传家在解决世界货币体系所有者的万亿富翁的经济增长问题时的优点,采用奇特的天才预测校正控制方法 https://en.wikipedia.org/wiki/ 预测器-校正器_方法? 诺贝尔荣耀! 经济科学纪念奖 2020-2022 https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences William Henry Gates III

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU

1. ‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines

‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines

4.900,00

Add to Cart