1985-1995 The language of art was created in the Renaissance. In order to be able to freely compose themes in your imagination, you need to develop a sense of color every summer by doing color studies. When traveling in the companies of art scholars, the places seen for the first time are transformed into works of art using the “alla prima” method.

Pēc studijām Latvijas Mākslas Akadēmijā 1980-1985
Mākslas valoda radās renesansē. Lai varētu iztēlē brīvi komponēt tēmas, katru vasaru ir jāattīsta krāsu izjūta, veicot krāsu studijas. Ceļojot mākslas zinātnieku kompānijās, pirmo reizi redzētās vietas ar “alla prima” metodi tiek pārveidotas mākslas darbos.

После учебы в Латвийской академии художеств 1980-1985 гг.
Язык искусства был создан в эпоху Возрождения. Чтобы иметь возможность свободно сочинять темы в своем воображении, нужно каждое лето развивать чувство цвета, занимаясь цветоведением. Путешествуя в компании искусствоведов, впервые увиденные места превращаются в произведения искусства по методу «алла прима».

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU