RIGA MERMAIDS. RĪGAS NĀRAS. РИЖСКИЕ РУСАЛКИ Dags Vidulejs ©️www.Dags.lv

“RĪGAS NĀRAS” pie Latvijas Nacionālās Operas Strūklakas. «RIGA MERMAIDS». «РИЖСКИЕ РУСАЛКИ».

“RĪGAS NĀRAS” pie Latvijas Nacionālās Operas Strūklakas. 

Dags Vidulejs ©️www.Dags.lv 90x120cm eļļa/ linu audekls/ koka apakšrāmis -950 eiro

 2008. gada uzmetums Pēc Antonīna Dvoržāka operas “Nāra” pirmizrādes iespaidiem https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Nāra jeb vārava ir mitoloģiska būtne, kas mīt ūdenī. Mākslā tā tiek attēlota kā skaista sieviete ar zivs asti.

Tēvs dzejnieks Valdis Rūja strādāja par Operas Teātra direktoru. Tāpēc bērnības pirmās atmiņas ir par teātra burvībām. Sarkanie samta krēsli uz kuriem netiek uzrāpties, direktora ložas apmale, šņaukāšanās un burbuļošana skatītāju zālē gaidot zvanu. Orķestra bedres bezdibenis ar dārdoņu, garas skaistas kājas baleta puantes uz purngaliem un dibentiņi no apakšas, noberzta dēļu grīda vingrinājumu telpā aiz klavierēm, bufetes kāpnes uz pagrabu un stāvgaldi ar gardumiem. Kā arī dzīvā čalojošā visu nakti operas strūklakas Nāra, kas vilina uz melno kanāla akaci mēness gaismā, pēc izrādes cauri parkiem dodoties mājās uz Zaubes ielu, ar lielo tēti pie rokas. https://dags.lv/product/riga-opera-mermaids/

2008 gadā pēc Dvoržāka operas “NĀRA” pirmizrādes iespaidiem skaistākajā Rīgas parkā tapa tušas zīmējums, aizsēžoties ar akvareļu papīra bloku līdz rītam. Sēžot siltā zālītē, kur starp puķēm varēja atrast smaržojošu mežģīņu veļu. No Vecrīgas nakts klubiem, tad vēl pavisam brīvās nakts tauriņu meitenes vilināja uz parka ceriņu krūmiem Rīgā par daudz iereibušos ziemeļu zemju piedzīvojumu meklētājus. Taču strūklakas un Dvoržāka Nāra pārvērta meitenes maģiskās laumās un sirēnās, kas vilina noklīdušus romantiķus ar mīlas sirdsmokām uz kanālu uz atpestījošo dzelmi un aizmirstību Nāru apkampieniem.

2021 gada mistiskās komendanta stundas laikā, netiekot līdz mājām, garām policijas soda patruļām, pavadot nakti zem parka garajiem vītolu matiem, vizuļojoši zilajā smaragda gaismā, zem Basteja kanāla tiltiņa, atkal uzvēdīja Nāru un bebru čaboņa un nakts rosība, pie tumsas pieradot, piķa ēnās saskatot mošķus un vīganas.

 «2022 gadā pēc katastrofālām izmaiņām pārvaldes sistēmā, pēc kara sākuma, globālās sasalšanas, radiācijas līmeņa paaugstinājumiem, vardarbīgiem cilvēku tiesību ierobežojumiem, sākās dīvainas lietas. Pēc aculiecinieku nostāstiem no kanāliem, upēm, strūklakām un akām, sākušas parādīties dīvaini burvīgas jaunavas. Kas vilinājušās  sev līdz vientulīgus domātājus, kuri meklējuši patvērumu no uzmācīgajām nebūšanām.  Presē parādījās daudz bezvēsts pazudušo.  Vai caur šiem ūdenstilpņu portāliem uz citu dimensiju izdevās pārvietoties, par to nav ticamu ziņu.

 Civilizācijas attīstības strupceļš piespieda, ka cilvēkiem ir jābūt amfībiem radījumiem.  Abiniekiem, kas dzīvo gan uz sauszemes, gan ūdenī. Ja sēdi uz dīķa malas, tad kopā saaugošās kājas nav redzamas.  Un žaunas atveras viegli.  Un, lai aizvērtu žaunas, sen bija laiks cilvēkiem.  Neteikt pašsaprotamas lietas, bet runāt ar ķermeni un domāt darbos.»

“RIGAS MERMAIDS” at the Latvian National Opera Fountain. Dags Vidulejs © ️www.Dags.lv 90x120cm

  oil / linen canvas / wooden subframe -2500 euros

  Sketch of 2008 According to the impressions of the premiere of Antonin Dvorak’s opera “Mermaid” https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Mermaid is a mythological creature that lives in water.  In art, she is depicted as a beautiful woman with a fish tail.

Father, the poet Valdis Rūja, worked as the director of the Opera House. That is why the first memories of childhood are about the magic of theater. Red velvet chairs you can’t climb on, the director’s lodge edging, sniffing and bubbling in the auditorium waiting for a call. The abyss of an orchestra pit with a rumble, long beautiful legs in ballet puantes on the toes, and a skirt like an umbrella and bottoms from below, a rubbed plank floor in the exercise room behind the piano, a buffet staircase to the basement and a standing table with delicacies. As well as the live all night opera fountain Nāra, who seduces on the black canal in the moonlight, after the show, going home through the parks to Zaubes Street, with her big dad at hand.

In 2008, after the premiere of Dvořák’s opera “NĀRA”, an ink drawing was made in the most beautiful park in Riga, sitting on a block of watercolor paper until morning. Sitting in a warm grass, where you could find fragrant lace linen among the flowers. From the nightclubs of Old Riga, the girls who were still completely free at night lured the lilac bushes of the park in Riga to the much intoxicated seekers of the northern lands. However, the fountains and Dvořák’s Mermaid have turned the girl into magical fairies and mermaids, who lure stray romantics with love hearts to the canal to the redeeming heart and forgetfulness to Mermaid’s embrace.

During the mystical curfew of 2021, when not coming home, past police punishment patrols, spending the night under the park’s long willow hair, glistening in the blue emerald light, under the Basteja canal bridge, the Mermaid and the Beaver roared again seeing mosquitoes and wiggles.

  «In 2022, after a catastrophic change in the system of government, after the start of the war, global freezing, rising radiation levels, violent restrictions on human rights, strange things began.  According to eyewitness accounts from the canals, rivers, fountains and wells, strangely charming virgins have begun to appear.  Who have seduced lonely thinkers who have sought refuge from their harassing absences.  Many missing people appeared in the press.  There is no reliable information about whether it was possible to move to another dimension through these water portal portals.

  The stalemate in the development of civilization forced people to be amphibious creatures.  For amphibians living both on land and in water.  If you are sitting on the edge of a pond, your feet are not visible.  And the gills open easily.  And it was a long time before people closed their gills.  Not to take for granted, but to talk to the body and think in action.»

Фонтан ««РИЖСКИЕ РУСАЛКИ» у Латвийской национальной оперы. Дагс Видулейс © ️www.Dags.lv 90×120см

  масло / льняной холст / деревянный подрамник -2500 евро

  Эскиз 2008 г. По впечатлениям от премьеры оперы Антонина Дворжака «Русалка» https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Русалка – мифологическое существо, живущее в воде.  В искусстве ее изображают красивой женщиной с рыбьим хвостом.

Oтец, поэт Валдис Руя, работал директором Оперного театра. Именно поэтому первые воспоминания детства связаны с магией театра. Красные бархатные стулья, на которые нельзя залезть, перила директорской ложы, брыкается, и булькает в зрительном зале в ожидании первого звонка. Бездна оркестровой ямы с грохотом, длинные красивые ноги в балетках на носочках и юбкой как зонтиком рядом с попкой снизу, натертый дощатый пол в тренажерном зале за роялем, буфетная лестница в подвал и стоячий стол с деликатесами. А также живой всю ночь оперный фонтан Нара, которая соблазняет на черном канале в лунном свете, после спектакля идет домой через парки на улицу Заубес со своим большим папой под рукой.

В 2008 году, после премьеры оперы Дворжака «Русалка», в самом красивом парке Риги был сделан рисунок тушью, до утра просидев с листом акварельной бумаги. Сидя в теплой траве, где среди цветов можно было найти ароматное кружевное белье. Из ночных клубов Старой Риги еще совершенно свободные по ночам девушки манили в кусты сирени рижского парка, сильно опьяневших искателей из северных земель. Однако фонтаны и Русалка Дворжака превратили девушек в волшебных фей и русалок, которые манят заблудших романтиков с любящими сердцами на канал к искупительному сердцу и забвением в объятия Русалочки.

Во время мистического комендантского часа 2021 года, опаздывая домой, мимо полицейских штрафных патрулей, ночуя под длинными ивовыми волосами парка, сверкающими в голубом изумрудном свете, под мостом канала Бастейа, в темноте наблюдая комаров и вертлявок.

  «В 2022 г. после катастрофического изменения системы государственного управления, после начала войны, глобальных заморозков, повышения уровня радиации, насильственных ограничений прав человека начались странные вещи.  По свидетельствам очевидцев из каналов, рек, фонтанов и колодцев стали появляться странно очаровательные девы.  Которые соблазняли одиноких мыслителей, искавших убежища от их мучительного отсутствия.  В прессе появилось много пропавших без вести.  Нет достоверной информации о том, можно ли было перейти в другое измерение через эти водные порталы-порталы.

  Тупик в развитии цивилизации заставил людей быть амфибийными существами.  Для земноводных, обитающих как на суше, так и в воде.  Если вы сидите на краю пруда, ваши ноги не видны.  И жабры открываются легко.  И прошло много времени, прежде чем люди закрыли свои жабры.  Не принимать как должное, а говорить с телом и думать в действии.»

“RĪGAS NĀRAS” à la Fontaine de l’Opéra National de Lettonie. Dâg Viduleejs © ️.

  www.Dags.lv 90x120cm huile / toile de lin / sous-châssis en bois -2500 euros

  Croquis de 2008 D’après les impressions de la première de l’opéra “Sirène” d’Antonin Dvorak https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ La sirène est une créature mythologique qui vit dans l’eau.  Dans l’art, elle est représentée comme une belle femme avec une queue de poisson.

Son père, le poète Valdis Rūja, a travaillé comme directeur de l’Opéra. C’est pourquoi les premiers souvenirs d’enfance portent sur la magie du théâtre. Des fauteuils en velours rouge sur lesquels on ne peut pas monter, la loge du directeur bordant, reniflant et bouillonnant dans l’auditorium attendant un appel. L’abîme de la fosse d’orchestre avec un grondement, de longues belles jambes avec des poches de ballet sur les orteils et les fesses d’en bas, un sol en planches frottées dans la salle d’exercice derrière le piano, un escalier buffet au sous-sol et une table debout avec des délices. Ainsi que la fontaine d’opéra live toute la nuit Nāra, qui séduit sur le canal noir au clair de lune, après le spectacle, en rentrant à travers les parcs jusqu’à la rue Zaubes, avec son grand papa à portée de main.

En 2008, après la première de l’opéra “NĀRA” de Dvořák, un dessin à l’encre a été réalisé dans le plus beau parc de Riga, assis sur un bloc de papier aquarelle jusqu’au matin. Assis dans une herbe chaude, où l’on pouvait trouver du linge de dentelle parfumé parmi les fleurs. Des boîtes de nuit du vieux Riga, les filles qui étaient encore complètement libres la nuit ont attiré les buissons de lilas du parc de Riga vers les chercheurs très ivres des terres du nord. Cependant, les fontaines et la sirène de Dvořák ont transformé la fille en fées et sirènes magiques, qui attirent les romantiques errants avec des cœurs d’amour vers le canal vers le cœur rédempteur et l’oubli vers l’étreinte de la sirène.

Pendant le couvre-feu mystique de 2021, lorsqu’ils ne rentraient pas à la maison, ils passaient devant des patrouilles de police, passant la nuit sous les longs cheveux de saule du parc, scintillant dans la lumière bleue émeraude, sous le pont du canal Basteja, voyant des moustiques et se tortillant.

  «En 2022, après un changement catastrophique justifié ou injustifié dans le système de gouvernement.  Après le début de la guerre, le gel mondial, l’augmentation des niveaux de radiation, les restrictions violentes des droits de l’homme, des choses étranges ont commencé.  Selon des témoignages oculaires des canaux, des rivières, des fontaines et des puits, des vierges étrangement charmantes ont commencé à apparaître.  Qui ont séduit des penseurs solitaires qui ont cherché refuge contre leurs absences harassantes.  De nombreuses personnes disparues sont apparues dans la presse.  Il n’existe aucune information fiable indiquant s’il était possible de passer à une autre dimension à travers ces portails d’eau.

  L’impasse dans le développement de la civilisation a forcé les gens à être des créatures amphibies.  Pour les amphibiens vivant à la fois sur terre et dans l’eau.  Si vous êtes assis au bord d’un étang, vos pieds ne sont pas visibles.  Et les branchies s’ouvrent facilement.  Et il a fallu longtemps avant que les gens ne ferment leurs branchies.  Ne pas tenir pour acquis, mais parler au corps et penser en action.»

„RĪGAS NĀRAS“ am Springbrunnen der Lettischen Nationaloper. Dāg Viduleejs © ️.www.Dags.lv 90x120cm

  Öl / Leinwand / Holzrahmen -2500 Euro

  Skizze von 2008 Nach den Impressionen der Premiere von Antonin Dvoraks Oper „Meerjungfrau“ https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Die Meerjungfrau ist ein mythologisches Wesen, das im Wasser lebt.  In der Kunst wird sie als schöne Frau mit Fischschwanz dargestellt.

Sein Vater, der Dichter Valdis Rūja, arbeitete als Direktor des Opernhauses. Deshalb handeln die ersten Kindheitserinnerungen von der Magie des Theaters. Rote Samtstühle, auf die man nicht klettern kann, die Logenumrandung des Direktors, Schnüffeln und Blubbern im Zuschauerraum, die auf einen Anruf warten. Der Abgrund des Orchestergrabens mit Grollen, lange schöne Beine mit Balletttaschen an den Zehen und Po von unten, ein abgeriebener Dielenboden im Übungsraum hinter dem Klavier, eine Buffettreppe in den Keller und ein Stehtisch mit Köstlichkeiten. Sowie der die ganze Nacht über lebende Opernbrunnen Nāra, die im Mondlicht auf dem schwarzen Kanal verführt, nach der Show durch die Parks nach Hause zur Zaubes Street zu gehen, mit ihrem großen Vater an der Hand.

Im Jahr 2008, nach der Premiere von Dvořáks Oper „NĀRA“, entstand im schönsten Park von Riga eine Tuschezeichnung, die bis zum Morgen auf einem Block Aquarellpapier saß. In einem warmen Gras sitzend, wo man zwischen den Blumen duftende Spitzenleinen finden konnte. Aus den Nachtclubs der Altstadt von Riga lockten die Mädchen, die nachts noch völlig frei waren, die Fliederbüsche des Parks in Riga zu den stark berauschten Suchern der nördlichen Länder. Die Brunnen und Dvořáks Meerjungfrau haben das Mädchen jedoch in zauberhafte Feen und Nixen verwandelt, die verirrte Romantiker mit Liebesherzen zum Kanal zum erlösenden Herzen und Vergesslichkeit zur Umarmung der Meerjungfrau locken.

Während der mystischen Ausgangssperre von 2021, wenn man nicht nach Hause kommt, vorbei an Strafpatrouillen der Polizei, die Nacht unter den langen Weidenhaaren des Parks verbringen, im smaragdblauen Licht glitzern, unter der Brücke des Basteja-Kanals, Mücken sehen und wackeln.

 « Im Jahr 2022, nach einem berechtigten oder ungerechtfertigten katastrophalen Wechsel im Regierungssystem.  Nach Kriegsbeginn, globaler Vereisung, steigenden Strahlungswerten, gewaltsamen Einschränkungen der Menschenrechte, begannen seltsame Dinge.  Augenzeugenberichten zufolge tauchten in den Kanälen, Flüssen, Brunnen und Brunnen seltsam bezaubernde Jungfrauen auf.  Die einsame Denker verführt haben, die Zuflucht vor ihrer quälenden Abwesenheit gesucht haben.  Viele Vermisste tauchten in der Presse auf.  Es gibt keine zuverlässigen Informationen darüber, ob es möglich war, sich durch diese Wasserportalportale in eine andere Dimension zu bewegen.

  Der Stillstand in der Entwicklung der Zivilisation zwang die Menschen, amphibische Kreaturen zu sein.  Für Amphibien, die sowohl an Land als auch im Wasser leben.  Wenn Sie am Rand eines Teiches sitzen, sind Ihre Füße nicht sichtbar.  Und die Kiemen öffnen sich leicht.  Und es dauerte lange, bis die Menschen ihre Kiemen schlossen.  Nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern mit dem Körper sprechen und in Aktion denken.»

 

„RĪGAS NĀRAS“ prie Latvijos nacionalinės operos fontano.

  Dāg Viduleejs © ️.www.Dags.lv 90x120cm aliejus / lininė drobė / medinis rėmas -2500 eurų

  2008 m. eskizas Pagal Antonino Dvorako operos „Undinėlė“ premjeros įspūdžius https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Undinė – mitologinė būtybė, gyvenanti vandenyje.  Dailėje ji vaizduojama kaip graži moteris su žuvies uodega.

Tėvas poetas Valdis Rūja dirbo Operos teatro direktoriumi. Todėl pirmieji vaikystės prisiminimai – apie teatro magiją. Raudonos aksominės kėdės, ant kurių neužlipsi, direktoriaus namelio apvadas, uostymas ir burbuliavimas žiūrovų salėje laukia skambučio. Orkestro duobės bedugnė su burzgimu, ilgos gražios kojos su baleto maišeliais ant pirštų ir apačios iš apačios, nutrintos lentų grindys mankštos salėje už fortepijono, švediško stalo laiptai į rūsį ir stovimas stalas su skanėstais. Taip pat visą naktį gyvas operos fontanas Nāra, viliojantis juodame kanale mėnulio šviesoje, po pasirodymo, einantis namo per parkus į Zaubes gatvę, su dideliu tėčiu po ranka.

2008 m., po Dvoržako operos „NĀRA“ premjeros, gražiausiame Rygos parke buvo nupieštas piešinys tušu, iki ryto sėdint ant akvarelinio popieriaus bloko. Sėdėdamas šiltoje žolėje, kur tarp gėlių galėjai rasti kvapnų nėrinių liną. Iš Rygos naktinių klubų naktimis dar visiškai laisvos merginos viliojo Rygos parko alyvų krūmus pas gerokai apsvaigusius šiaurės kraštų ieškotojus. Tačiau fontanai ir Dvoržako undinėlė mergaitę pavertė stebuklingomis fėjomis ir undinėmis, kurios vilioja paklydusius romantikus su meilės širdimis į kanalą į atperkančią širdį ir užmaršumą į Undinėlės glėbį.

Per mistišką 2021-ųjų komendanto valandą, negrįžus namo, pro policijos patrulius, bausmę, nakvojus po parko ilgais gluosniais plaukais, žėrintis mėlynoje smaragdinėje šviesoje, po Bastėjos kanalo tiltu, matant uodus ir vijoklius.

  «Po pagrįsto ar nepagrįsto katastrofiško valdymo sistemos pakeitimo 2022 m.  Prasidėjus karui, prasidėjo pasaulinis užšalimas, kylantis radiacijos lygis, smurtiniai žmogaus teisių apribojimai, keisti dalykai.  Remiantis liudininkų pasakojimais iš kanalų, upių, fontanų ir šulinių, pradėjo dygti keistai žavios mergelės.  Kurie suviliojo vienišus mąstytojus, kurie ieškojo prieglobsčio nuo įkyrių nebuvimų.  Spaudoje pasirodė daug dingusių žmonių.  Nėra patikimos informacijos, ar per šiuos vandens portalų portalus buvo įmanoma pereiti į kitą dimensiją.

  Civilizacijos raidos aklavietė privertė žmones būti amfibijomis.  Varliagyviams, gyvenantiems tiek sausumoje, tiek vandenyje.  Jei sėdite ant tvenkinio krašto, pėdų nesimato.  O žiaunos atsidaro lengvai.  Ir praėjo daug laiko, kol žmonės užsidarė žiaunos.  Ne laikyti savaime suprantamu dalyku, o kalbėtis su kūnu ir mąstyti veiksmais»

 

“RĪGAS NĀRAS” vid den lettiska nationaloperans fontän.

 Dāg Viduleejs © ️.www.Dags.lv 90x120cm olja / linneduk / underram i trä -2500 euro

  Skiss av 2008 Enligt intrycken från premiären av Antonin Dvoraks opera “Sjöjungfrun” https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ Sjöjungfrun är en mytologisk varelse som lever i vatten.  Inom konsten avbildas hon som en vacker kvinna med fisksvans.

Hans far, poeten Valdis Rūja, arbetade som direktör för operahuset. Det är därför de första barndomsminnena handlar om teaterns magi. Röda sammetsstolar man inte kan klättra på, direktörsstugan kantar, nosar och bubblar i aulan i väntan på ett samtal. Orkestergravens avgrund med mullret, långa vackra ben med balettpåsar på tårna och bottnar underifrån, ett gnidat plankgolv i träningsrummet bakom pianot, en buffétrappa till källaren och ett ståbord med delikatesser. Samt den levande operafontänen Nāra, som förför på den svarta kanalen i månskenet, efter föreställningen, på väg hem genom parkerna till Zaubes Street, med sin stora pappa till hands.

2008, efter premiären av Dvořáks opera “NĀRA”, gjordes en tuschteckning i den vackraste parken i Riga, sittande på ett block med akvarellpapper till morgonen. Sitter i ett varmt gräs, där man kunde hitta doftande spetslinne bland blommorna. Från nattklubbarna i Gamla Riga lockade tjejerna som fortfarande var helt lediga på natten syrenbuskarna i parken i Riga till de mycket berusade sökare i de nordliga länderna. Dock har fontänerna och Dvořáks sjöjungfru förvandlat flickan till magiska älvor och sjöjungfrur, som lockar herrelösa romantiker med kärlekshjärtan till kanalen till det försonande hjärtat och glömska till sjöjungfruns famn.

Under det mystiska utegångsförbudet 2021, när man inte kom hem, förbi polispatruller, tillbringade natten under parkens långa pilhår, glittrade i det blå smaragdljuset, under bron till Basteja-kanalen, såg myggor och vickar.

 « År 2022, efter en berättigad eller omotiverad katastrofal förändring av regeringssystemet.  Efter krigets början började den globala frysningen, stigande strålningsnivåer, våldsamma inskränkningar av mänskliga rättigheter, konstiga saker.  Enligt ögonvittnesskildringar från kanaler, floder, fontäner och brunnar har märkligt charmiga jungfrur börjat dyka upp.  Som har förfört ensamma tänkare som har sökt skydd från sin trakasserande frånvaro.  Många saknade personer dök upp i pressen.  Det finns ingen tillförlitlig information om huruvida det var möjligt att flytta till en annan dimension genom dessa vattenportalportaler.

  Det dödläge i civilisationens utveckling tvingade människor att vara amfibiska varelser.  För amfibier som lever både på land och i vatten.  Sitter du på kanten av en damm syns inte dina fötter.  Och gälarna öppnar sig lätt.  Och det dröjde länge innan folk stängde sina gälar.  Inte att ta för givet, utan att prata med kroppen och tänka i handling»

拉脱维亚国家歌剧院喷泉的“RĪGAS NĀRAS” 

Dāg Viduleejs ©️.

  www.Dags.lv 90x120cm

  油画 / 亚麻帆布 / 木质副车架

  -2500 欧元

  2008年素描 根据安东宁·德沃夏克的歌剧《美人鱼》首映的印象 https://www.opera.lv/lv/izrade/nara/ 美人鱼是一种生活在水中的神话生物。 在艺术中,她被描绘成一个长着鱼尾的美丽女人。

他的父亲,诗人瓦尔迪斯·鲁亚 (Valdis Rūja),曾担任歌剧院院长。这就是为什么童年的最初记忆是关于戏剧的魔力。你爬不上去的红色天鹅绒椅子,导演的小屋,在礼堂里嗅探和冒泡等待电话。乐池的深渊,隆隆作响,修长的美腿,从下往上,脚趾和屁股上都有芭蕾舞袋,钢琴后面的练习室里有一块擦过的木板,通往地下室的自助楼梯和摆满美味佳肴的站立餐桌。以及现场通宵的歌剧喷泉 Nāra,她在月光下在黑色运河上引诱,演出结束后,带着她的大爸爸,穿过公园回到 Zaubes 街。

2008年,德沃夏克的歌剧《涅拉》首演后,在里加最美丽的公园里画了一幅水墨画,坐在一块水彩纸上直到早上。坐在温暖的草丛中,花丛间尽是芬芳的蕾丝亚麻布。从老里加的夜总会里,那些晚上还完全自由的女孩们将里加公园的丁香花丛引向了北方土地上陶醉的寻求者。然而,喷泉和德沃夏克的美人鱼已经把这个女孩变成了神奇的仙女和美人鱼,他们将带着爱心的流浪浪漫主义者引诱到运河中去救赎之心,并将健忘引诱到美人鱼的怀抱。

在 2021 年神秘的宵禁期间,不回家的时候,过去的警察惩罚巡逻,在公园长长的柳叶下过夜,在蓝色的翡翠灯下闪闪发光,在巴斯泰亚运河的桥下,看到蚊子和摆动。

  «2022 年,在政府体系发生合理或不合理的灾难性变化之后。 战争开始后,全球冻结,辐射水平上升,对人权的暴力限制,奇怪的事情开始了。 据来自运河、河流、喷泉和水井的目击者称,开始出现奇异迷人的处女。 他们引诱了孤独的思想家,他们从骚扰的缺席中寻求庇护。 许多失踪人员出现在媒体上。 没有关于是否有可能通过这些水门户进入另一个维度的可靠信息。

  文明发展的僵局迫使人们成为两栖动物。 适用于生活在陆地和水中的两栖动物。 如果你坐在池塘边上,你的脚是看不见的。 鳃很容易张开。 很长一段时间,人们才闭上鳃。 不要想当然,而是要与身体交谈并在行动中思考»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU