Dags Vidulejs art exhibition TELAVIV/ ISRAEL Performing Art Center

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
  • Dags Vidulejs art exhibition TELAVIV PERFORMING ART CENTER, museum curator UGI ROSENZWEIG, patron LATVIAN-ISRAELIC FRIENDSHIP ASSOCIATION. Special thanks to the Shezen family 

    Translation results

    Новый Музей Современного Искусства и Оперы Тель-Авива, построенная в стиле «баухаус» в 1980-х — не только театр, но и центр современного искусства. Здесь открылась выставка из Латвии. Устроители экспозиции, владельцы рижского Happy Art Museum Галина Максимова и Даг Видулейс по приезде из Израиля поделились своими впечатлениями с Rus.lsm.lv   

  • Новый МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА и ОПЕРА в Тель-Авиве, построенный в стиле Баухаус в 1980 году, является не только театром, но и центром современной израильской культуры. Здесь открывается выставка и встреча АССОЦИАЦИИ ЛАТВИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ДРУЖБЫ с художником DAGU VIDULEJ из Латвии. Организаторы выставки, владельцы рижского «Музея счастливого искусства» Галина Максимова и Дагс Видулейс поделились с прессой своими впечатлениями после приезда из Израиля, художники-из-Латвии.

«Мы познакомили израильскую публику не только с выставкой латвийского искусства, но и с лекцией Дага Видулея на встрече с членами Ассоциации Израильско-Латвийской дружбы. О ликвидации последствий Второй мировой войны. А также лекцию Дагa Видулея об опыте создания латвийских негосударственных структур культурного бизнеса, организации фестиваля ART RIGA FAIR и частного музея PINAKOTEKA RĪGA, а также галереи HAPPY ART MUSEUM. Мы прибыли в ИЗРАИЛЬ по приглашению куратора музея УГИ РОЗЕНЦВЕЙГА, который порекомендовал эту замечательную художественную платформу». УГИ РОЗЕНЦВЕЙГ: «У ЦЕНТРА PERFORMING ART ТЕЛАВИВА, расположенного в одном здании с МУЗЕЕМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА Израиля, всегда есть аудитория, много зрителей, ежедневные массовые мероприятия. Выставка предоставила возможность познакомиться с организаторами тель-авивской культуры и является желанием продолжить творческое сотрудничество с решениями следующих социально-активных тем в творчестве Дагa Видулейc».

DAGS СРЕДНЯЯ: «Чтобы восполнить обиды и обиды наших предков, я рисую произведение, где солдаты разных армий идут в рай подряд, оставляя души, оставляя обиды! — сказал Дагс Видулейс. – “Советские, украинские, американские, немецкие, израильские военные – это только близкие люди для детей и матерей”.

На выставку пришло много рижан, переехавших из Латвии в Израиль и говорящих по-латышски. В своей газете Общество израильско-балтийской дружбы пригласило на мероприятие культурные организации и бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с Латвией. В связи с тем, что латвийские выставки редко можно увидеть в Израиле. Открытие выставки превратилось в дискуссию о перспективах культурного обмена между ЛАТВИИ и ИЗРАИЛЕМ.

 Покидая другой конец света, вы можете увидеть себя глазами чужой культуры. Выставку посетило несколько кураторов, критиков, докторов наук из НИИ Вейсмана. Марк, один из исследователей кризиса Дага, проанализировал: «Сильная морфосемантика создала новый тип человеческого характера, сравнимый с юнговскими архетипами. Дагс: «В Риге невозможно получить профессиональный анализ, поэтому я раньше не знал, что это такое в моих картинах! “

Выставка в Тель-Авиве – открыта до 2 февраля 2017.

Jaunais LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS MUZEJS un OPERA Telavivā, uzcelta “Bauhaus” stilā 1980 – ir ne tikai teātris, bet arī Izraēlas Laikmetīgās kultūras centrs. Te atveras izstāde un LATVIJAS – IZRAĒLAS draudzības asociācijas pasākums tikšanās ar mākslinieku DAGU VIDULEJU no Latvijas. Izstādes organizatori, Rīgas “Laimīgu mākslas muzeja” īpašnieki Gaļina Maksimova un Dags Vidulejs pēc ierašanās no Izraēlas dalījās iespaidos ar presi Rus.lsm.lv

‘Mēs iepazīstinājām Izraēlas publiku ne tikai latviešu mākslinieka izstādi, bet arī ar Daga Viduleja lekciju IZRAĒLAS- LATVIJAS draudzības asociācijas biedriem. Par II Pasaules Kara seku risinājumiem. Kā arī Daga Viduleja lekcija par Latvijas nevalstisko kultūras biznesa struktūru dibināšanas pieredzi, izveidojot  ART RIGA FAIR Festivālu un privātu muzeju PINAKOTEKA- RĪGA, kā arī galeriju HAPPY ART MUSEUM. Mēs ieradāmies IZRAĒLĀ pēc muzeja kuratora UGI ROSENZWEIG ielūguma, kurš ieteica šo lielisko mākslas platformu.» UGI ROSENZWEIG: “TELAVIV PERFORMING ART CENTER, kas atrodas vienā ēkā ar Izraēlas Laikmetīgās Mākslas Muzeju, vienmēr ir auditoriju, daudz skatītāju, katru dienu sabiedriski pasākumi. Izstāde deva iespēju iepazīties ar Telavivas kultūras orgaizatoriem un ir vēlme turpināt radošu partnerību ar nākošo sociāli aktīvo tēmu risinājumiem Daga Viduleja daiļradē.»

DAGS VIDULEJS: “Lai izlīdzinātu mūsu seņču savstarpējos pāridarījumus un aizvainojumus Es uzgleznoju darbu, kur karavīri no dažādām armijām vienā ierindā dodas uz debesīm atstājot savas dvēseles, atstājot aizvainojumu! Teica Dags Vidulejs. -« Padomju, Ukrainas, US, Vācijas, Izraēlas militāristi priekš bērniem un mātēm ir tikai tuvie cilvēki.»

Uz izstādi atnāca daudzi no Latvijas uz Israēlu pārcēlušies Rīdzinieki, kas runāja latviešu valodā. Israelas – Baltijas draudzības biedrība savā avīzē uz pasākumu aicināja kultūras organizācijas un biznesmeņus, kas ieinteresēti sadarbībā ar Latviju. Sakarā ar to, ka reti Izraēla apskatāmas latviešu izstādes. Izstādes atklāšana izvērtās par LATVIJAS – IZRAĒLAS kultūras apmaiņas perspektīvu apspriešanas diskusiju.

  Aizbraucot otrā pasaules malā sevi var ieraudzīt svešas kultūras acīm. Izstādi apmeklēja vairāki kuratori, kritiķi, zinātnes Doktori no Weismana pētniecības Institūta. Viens no zinātniekiem Marks, redzot Daga krīzes laika portretus, analizēja: «Ar spēcīgas morfosemantikas palīdzību  radīti jauna tipa cilvēku rakstura tipāži, kas salīdzināmi ar Junga arhetipiem. Dags: ” Profesionālu analīzi Rīgā nav iespējams saņemt, tāpēc nemaz pirms tam nezināju, kas manās gleznās īsti tāds ir! “

Izstāde Tel Avivā – atvērta 08.11.2016 līdz 2. februārim 2017 .

Happy Art Museum (http://HappyArtMuseum.co) komanda strādā pie ceļojuma sagatavošanas. Izraēlas draudzība Latviešu mākslas izstāde Telavivā. Galerija “HAPPY ART MUSEUM” darbojas no 2010.g un darbojas uz izstāžu zāles “Pinakotēka” bāzes. Par šo laiku izveidojas mākslinieku – domu biedru gruppa, kuru daiļrādē atspoguļojas sociālie processi : Dags Vidulejs, Sergejs Djomins, Juris Dimiters. Dzīvespriecigs galerijas nosaukums radijas nejauši – latviešu valodā tas skanēja ka vardu spēle – laimīgs/laikmetīgs , un žurnalistu iznesāts presē, nostiprinājas publikas atmiņa un kļūva par sava veida mantru, kas iebkurā situācijā palīdz turēties pie “laimes”sajutas.

Tel Avivā   būs izstādīti “HAPPY ART MUSEUM” autoru Daga Viduleja, Jura Dimitera, Sergeja Djomina, Shalva Khahanashvili, Karims Borjas, Jacques Crenndarbi, Lidija Vitkovska, Deniss Mihailovs darbi.

Izstādes organizatori: Izstāžu zāle “HAPPY ART MUSEUM” Dags Vidulejs +371  29595885 www.Dags.lv

SIA “EUROCLUB” Gaļina Maksimova Kont.:  happyartmuseum@gmail.com www.artriga.com

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

 

The new MUSEUM OF CONTEMPORARY ART and the OPERA in Tel Aviv, built in the Bauhaus style in 1980, is not only a theater but also a center for Israeli contemporary culture. An exhibition and an event of the LATVIAN-ISRAELIC FRIENDSHIP ASSOCIATION meeting with the artist DAGS VIDULEJS from Latvia opens here. The organizers of the exhibition, the owners of the Riga “Happy Art Museum” Galina Maksimova and Dags Vidulejs, shared their impressions with the press after arriving from Israel. Rus.lsm.lv http://www.lsm.lv/ru/statja/kultura/kilobayt-kulturi-v-novoy-opere-tel-aviva-otkrilas-vistavka-hudozhnikov-iz-latvii.a219400/т 

‘We introduced the Israeli audience not only to the exhibition of the Latvian artist, but also to the members of the Israeli-LATVIAN Friendship Association lecture by Dags Vidulejs. On solutions to the consequences of World War II. As well as a lecture by Daga Viduleja on the experience of founding Latvian non-governmental cultural business structures, establishing the ART RIGA FAIR Festival and the private museum PINAKOTEKA RĪGA, as well as the gallery HAPPY ART MUSEUM. We arrived in ISRAEL at the invitation of the museum curator UGI ROSENZWEIG, who recommended this great art platform. ”, housed in the same building as the Israel Museum of Contemporary Art, always has an audience, lots of spectators, daily public events. The exhibition provided an opportunity to get acquainted with the organizers of Tel Aviv culture and is a desire to continue the creative partnership with the solutions of the next socially active themes in Daga Viduleja’s work. “

DAGS AVERAGE: “To make up for the offenses and insults of our ancestors, I paint a work where soldiers from different armies go to heaven in a row, leaving their souls, leaving resentment! Said Dags Vidulejs. – “Soviet, Ukrainian, US, German, Israeli military are only close people for children and mothers.”

Many Rigans who moved from Latvia to Israel and spoke Latvian came to the exhibition. In its newspaper, the Israel-Baltic Friendship Society invited cultural organizations and businessmen interested in co-operation with Latvia to the event. Due to the fact that Latvian exhibitions are rarely seen in Israel. The opening of the exhibition turned into a discussion on the perspectives of cultural exchange between LATVIA and ISRAEL.

Leaving the other side of the world, you can see yourself through the eyes of a foreign culture. The exhibition was visited by several curators, critics, Doctors of Science from the Weisman Research Institute. Mark, one of the scholars in the Daga crisis, analyzed: “Strong morphosemantics have created a new type of human character comparable to Jung’s archetypes. Dags: “It is not possible to get a professional analysis in Riga, so I didn’t know what it was like in my paintings before! “

Exhibition in Tel Aviv – open 08.11.2016 until February 2 2017

Happy Art Museum ( http://HappyArtMuseum.co ) team is working on the preparation of the trip. Israeli friendship Latvian art exhibition in Tel Aviv https://twitter.com/Happy_ArtMuseum/status/719830585280172032

Gallery “HAPPY ART MUSEUM” works since 2010 on the base of the exhibition hall “Pinakotēka”. During this time a creative group of  artists was formed whose creative work  reflects social processes: Dags Vidulejs Sergey Dyomin, Juris Dimiters. Hence the lifefull  name of the gallery which appeared accidentally, because in  Latvian it sounds like a word play:  happy or contemporary. Used by journalists in Latvian and international media the name of the gallery remained in the public memory and became a kind of mantra that helps to stick to the “happy” feeling in different situations. 

Organizers of the exhibition: Exhibition hall “HAPPY ART MUSEUM” Dags Vidulejs Phone: +371 29595885 www.Dags.lv Ltd. “Euroclub” Galina Maksimova happyartmuseum@gmail.com www.artriga.com http://HappyArtMuseum.co

המוזיאון החדש לאמנות עכשווית והאופרה בתל אביבשנבנה בסגנון הבאוהאוס ב-1980, הוא לא רק תיאטרון אלא גם מרכז לתרבות ישראלית עכשוויתכאן נפתחת תערוכה ואירוע של מפגש אגודת ידידות לטביהישראלית עם האמן DAGU VIDULEJ מלטביהמארגני התערוכההבעלים של “מוזיאון לאמנות שמחה” בריגה גלינה מקסימובה ודגס וידולייסשיתפו את העיתונות בהתרשמותיהם לאחר שהגיעו מישראל. Rus.lsm.lv novoy-opere-tel-aviva-otkrilas-vistavka- hudozhnikov-iz-latvii.a219400 / т

״הצגנו לקהל הישראלי לא רק את התערוכה של האמן הלטביאלא גם את הרצאתה של חברי אגודת הידידות הישראליתלטבית של דגה וידולהעל פתרונות להשלכות מלחמת העולם השנייהכמו גם הרצאה של Daga Viduleja על הניסיון של הקמת מבנים עסקיים תרבותיים לאממשלתיים בלטביההקמת פסטיבל ART RIGA FAIR והמוזיאון הפרטי PINAKOTEKARĪGA, וכן את הגלריה HAPPY ART MUSEUM. הגענו לישראל בהזמנתו של אוצר המוזיאון UGI ROSENZWEIG, שהמליץ על פלטפורמת האמנות הנהדרת הזו“. UGI ROSENZWEIG: “מרכז אמנויות הבמה TELAVIV, השוכן באותו בניין של מוזיאון ישראל לאמנות עכשוויתיש תמיד קהלהרבה צופיםאירועים ציבוריים יומייםהתערוכה נתנה הזדמנות להיכרות עם מארגני התרבות התל אביבית ומהווה רצון להמשיך את השותפות היצירתית עם פתרונות הנושאים הפעילים החברתיים הבאים ביצירתה של דגה וידולה“.

DAGS AVERAGE: “כדי לפצות על העבירות והעלבונות של אבותינואני מצייר יצירה שבה חיילים מצבאות שונים הולכים לגן עדן ברצףעוזבים את נשמתםמשאירים טינהאמר דגס וידולייז. – “הצבא הסובייטיהאוקראיניהאמריקאיהגרמניהישראלי הם רק אנשים קרובים לילדים ולאמהות“.

לתערוכה הגיעו ריגנים רבים שעברו מלטביה לישראל ודיברו לטביתהאגודה לידידות ישראלבלטית הזמינה בעיתונה ארגוני תרבות ואנשי עסקים המעוניינים בשיתוף פעולה עם לטביה לאירועבשל העובדה שתערוכות לטביות נראות רק לעתים רחוקות בישראלפתיחת התערוכה הפכה לדיון על נקודות המבט של חילופי תרבות בין לטביה וישראל.

 ביציאה מהצד השני של העולםאתה יכול לראות את עצמך דרך עיניה של תרבות זרהבתערוכה ביקרו מספר אוצריםמבקריםדוקטורים למדע ממכון המחקר ויסמןמארקאחד החוקרים במשבר דאגהניתח: “מורפוזמנטיקה חזקה יצרה סוג חדש של אופי אנושי הדומה לארכיטיפים של יונגדגס: “בריגה אי אפשר לקבל ניתוח מקצועיאז לא ידעתי איך זה היה בציורים שלי קודם! “

תערוכה בתל אביב – פתוחה עד 2 בפברואר.

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU